Regulamin

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 

Regulamin Hali Forteca Paintball Białystok:

 1. W rozgrywkach mogą brać udział osoby pełnoletnie po zapoznaniu się i podpisaniu poniższego regulaminu . Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rozgrywkach jedynie za pisemną zgodą rodzica/pełnoletniego opiekuna – formularz do pobrania tu
 2. Strzelanie z markera paintball -owego może odbywać się tylko i wyłącznie na wyznaczonym do tego polu, odgrodzonym siatką od strefy bezpieczeństwa.
 3. Osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mają prawa uczestniczenia w grze.
 4. Na terenie hali obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 5. Każdy uczestnik gry musi przejść przeszkolenie w zakresie zasad gry i obsługi sprzętu niezbędnego do gry.
 6. Przebywając w strefie bezpieczeństwa każdy uczestnik zobowiązany jest  zabezpieczyć marker poprzez blokadę spustu oraz założenie woreczka na lufę markera.
 7. Przebywając na polu wyznaczonym do rozgrywki uczestnik bezwzględnie zobowiązany jest do korzystania z maski ochronnej wydanej przez organizatora – niezastosowanie się do tego punktu może grozić usunięciem uczestnika z gry bez możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy.
 8. Podczas rozgrywki na polu przebywać mogą jedynie: gracze, sędziowie, instruktor, organizator, nie przewiduje się przebywania osób nie biorących udziału w grze na polu rozgrywki.
 9. Gra powinna być natychmiast przerwana w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjęta maską .
 10. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do uczestnika gry wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić uczestnicy na własną odpowiedzialność, przy zgodzie wszystkich uczestników i poinformowaniu organizatora.
 11. Obowiązuje całkowity zakaz samowolnego dokręcania śrubek i innych elementów markera paintball-owego.
 12. Jeżeli wydany sprzęt jest niesprany należy to niezwłocznie zgłosić do organizatora.
 13. Jeżeli uczestnik z własnej winy uszkodzi sprzęt na skutek niewłaściwego używania poniesie odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.
 14. Zabrania się strzelania do wszelkich reflektorów , maszyn do dymu oraz świateł urozmaicających rozgrywkę, przy celowym uszkodzeniu sprzętu oświetlającego, uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Używanie własnych kulek jest dozwolone po wcześniejszym zaakceptowaniu przez organizatora dotyczy osób z własnym sprzętem.
 16. Podczas zagrożenia pożarowego, bądź innego zdarzenia losowego, uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń organizatora.
 17. Zabrania się rzucania oraz podpalania materiałów wybuchowych oraz pirotechniki na hali bez wiedzy obsługi, oraz bez jej zgody.
 18. Nie wolno pod żadnym pozorem ładować butli HP z butli matki, bez obsługi hali.
 19.  Jeśli gracz nie będzie stosował się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, może zostać usunięty z pola gry, bez możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 20. Zabrania się wykonywania zdjęć na całym terenie hali bez pozwolenia organizatora.
 21. Uczestnik gry wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, utrwalonego fotograficznie i audiowizualnie w celach reklamowych na stronie organizatora www.forteca-bialystok.pl oraz portalu społecznościowym Facebook.
 22. Uczestnik gry oświadcza że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
 23. Uczestnik gry potwierdza znajomość powyższych przepisów oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania co potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

 

 

 

Marek Minczewski
( właściciel Forteca Paintball Białystok )